Kontrola jakości w Miód Hurt miodu z Ukrainy

01
Na Ukrainie
• Pobieranie próbek miodu z każdej jednostki opakowania paczki ukraińskiego pszczelarza w przypadku zakupu przez eksportera z Ukrainy oraz przeprowadzanie analiz w laboratorium produkcyjnym;
• Analiza próbek gotowej partii miodu w laboratorium produkcyjnym firmy eksportującej;
• Analiza próbki partii miodu (20 Mt) w niezależnym akredytowanym laboratorium ukraińskim Państwowego Instytutu Badawczego Diagnostyki Laboratoryjnej i Ekspertyzy Weterynaryjno-Sanitarnej (Ukraina);
• Analiza próbki partii miodu (20 Mt) w europejskich laboratoriach: QSI GmbH (Brema, Niemcy), Intertek Food Services GmbH (Brema, Niemcy), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhude, Niemcy).

I dopiero po tych badaniach Miód Hurt potwierdza jakość miodu i eksport tej partii do nas, do Polski.
02
Na granicy ukraińsko-polskiej
• Pobieranie próbek miodu przez polskiego lekarza weterynarii na granicy ukraińsko-polskiej i wysyłanie ich do badań do polskiego laboratorium;
• Pobieranie próbek miodu WIJHARS i wysyłanie ich do dalszych badań w laboratorium w Polsce;
• Kontrola przez polskiego lekarza weterynarii dokumentów weterynaryjnych, w tym certyfikatów jakości beczki, w której jest transportowany miód.

Dopiero po sprawdzeniu całej dokumentacji oraz przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur weterynaryjnych, jak i potwierdzeniu jakości - miód można wywieźć do UE.
03
W Polsce
• Nasi specjaliści pobierają próbki miodu z każdej beczki w partii towaru i wysyłają próbki do niezależnego europejskiego laboratorium QSI GmbH / Intertek Food Services GmbH w celu potwierdzenia jakości produktu;
• Zamawiamy badania miodu według parametrów fizykochemicznych, analizy pyłków, zawartości w produkcie antybiotyków, sulfonamidów i pestycydów (ponad 600 substancji, w tym glifosat) oraz zamawiamy pakiet badań miodu pod kątem jego fałszowania, który obejmuje próbki miodu badane za pomocą NMR i C13.
Opinia Państwowego Instytutu Badawczego Diagnostyki Laboratoryjnej i Ekspertyzy Weterynaryjno-Sanitarnej (Ukraina) zezwala lub zabrania (jeżeli jakość miodu nie jest zgodna z dyrektywami i rozporządzeniami UE) wywozu partii miodu do UE.
Pobieranie próbek miodu z każdej jednostki kontenerowej ukraińskiego pszczelarza po zakupie przez firmę-eksportera z Ukrainy oraz badanie zawartości miodu pod kątem obecności w nim antybiotyków i sulfonamidów, we własnym laboratorium firmy eksportującej. Miód, w którego składzie obecne są antybiotyki lub który posiada nieodpowiednie parametry fizykochemiczne (HMF, diastaza, zawartość wody i kwasów, inwertaza) jest zwracany ukraińskiemu pszczelarzowi. Miód, który przechodzi wszystkie badania w laboratorium eksportera, jest wysyłany do komór dekrystalizacyjnych (o temperaturze nieprzekraczającej 40° C) w celu dalszego wymieszania w 20-tonowym homogenizatorze.
  Анализ проб готовой товарной партии меда на наличие остатков:
  • антибиотиков;
  • сульфониламидных препаратов;
  • метаболитов нитрофуранов.
  Prowadzone są pod względem:
  • obecności w miodzie pozostałości antybiotyków;
  • obecność w miodzie pestycydów zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. i Rozporządzeniem (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.;
  • obecności w miodzie radionuklidów;
  • obecności w miodzie pierwiastków toksycznych zgodnie z Dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r.;
  • zgodności miodu z Dyrektywą Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.
    • próbki rzeczywiste
    • analiza pyłkowa
    • ocena zanieczyszczenia antybiotykami
    • NMR (zafałszowanie miodów)
    • C13 (zafałszowanie miodów)
    • GMO
     Более 600+субстанции, в том числе и глифосат.
     QSI GmbH (Bremen, Germany), Intertek Food Services GmbH (Bremen, Germany), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhide, Germany).
     Jeśli jakość miodu nie spełnia europejskich, jak i naszych wysokich standardów, partia miodu jest zwracana do dostawcy!

     Kontrola jakości miodu Miód Hurt przez europejskich pszczelarzy

     01
     Audyt pszczelarza i jego pasieki
     • Audyt metod pszczelarskich;
     • Audyt urządzeń, wykorzystywanych podczas pobierania miodu i jego pakowania;
     • Warunki przechowywania miodu;
     • Lokalizacja zbioru produktu.

     Po pozytywnych wynikach audytu pszczelarz zostaje wniesiony na listę zatwierdzonych dostawców miodu dla Miód Hurt.
     02
     Sprawdzanie jakości miodu od pszczelarza w europejskim laboratorium
     • Pobieranie próbek miodu przez naszych specjalistów z każdej jednostki opakowania i dalsze wysyłanie ich do niezależnego europejskiego laboratorium w celu przeprowadzenia badań.
     • Dopiero po potwierdzeniu jakości miodu, kupujemy towar od europejskiego pszczelarza.
     03
     Kontrola jakości miodu po zapakowaniu w słoik, wiadro
     • Pobieranie próbek i analiza w niezależnym europejskim laboratorium.

     Wyniki kontroli jakości można znaleźć na naszej stronie internetowej lub dowiedzieć się o nich więcej bezpośrednio podczas spotkania z naszym pracownikiem.
     QSI GmbH/ Intertek Food Services GmbH
     Согласно с Регламентом комиссии (ЕС) №37/2010 от 22.12.2009 и Регламентом Европейского Парламенту и Совета (ЕС) №396/2005 23.02.2005.
     Zatem system kontroli jakości miodu w Miód Hurt gwarantuje miód najwyższej jakości, która jest sprawdzana na każdym etapie jego drogi - od pasieki, aż do Państwa stołu!